Política de privacitat

Responsabilitat

En conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades – RGPD), Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

El responsable del tractament de les dades dels usuaris serà Sant Antoni Pastissers SL amb domicili social al Carrer de la Via, 86 de Cassà de la Selva, Girona (Espanya) i amb NIF num. B17498544.

Principis

A Sant Antoni Pastissers SL respectem el dret a la intimitat dels usuaris de les nostres plataformes. Entre els nostres principis més importants destaquem els següents:

 • Protegir la seva intimitat i les seves dades amb la major diligència possible, i oferir un servei a la seva mida.
 • Les dades personals es recullen amb fins concrets basant-nos en el consentiment de l’usuari.
 • No venem les seves dades personals a ningú.

Política de Protecció de Dades

Aquesta Política de Protecció de dades explica com i amb quins propòsits utilitzem la seva informació recollida a través de les nostres Webs, els nostres programes offline, les seves visites a les nostres botigues al detall o als nostres esdeveniments festius.

Sant Antoni Pastissers respecta el dret a la intimitat dels seus usuaris quan visiten la seva web o altres plataformes digitals, participa en programes offline, visita botigues al detall o esdeveniments festius relacionats amb l’empresa o les seves marques. Amb aquest acte, l’usuari facilita dades personals i accepta les pràctiques descrites en aquesta Política de Protecció de Dades. Si l’usuari no està d’acord amb aquesta Política de Protecció de Dades, Sant Antoni Pastissers li suggereix que s’abstingui d’utilitzar o visitar les nostres Webs o de proporcionar dades personals.

Sant Antoni Pastissers es reserva el dret a introduir canvis en aquesta Política de Protecció de Dades en qualsevol moment, és per aquest motiu que recomanem que l’usuari la revisi regularment. Els canvis seran efectius quan es publiquin en aquest Lloc Web i notificarem qualsevol canvi substancial amb un temps d’antelació raonable.

Consentiment

Sant Antoni Pastissers únicament recollirà, utilitzarà o divulgarà la informació personal de l’usuari quan sigui just i lícit fer-ho. El tractament i recopilació de dades per part Sant Antoni Pastissers es basa en el consentiment clar i inequívoc de l’usuari, en conformitat amb l’article 6 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Recollida de Dades

Dades Personals

Aquesta Política de Protecció de Dades s’aplica a les dades que Sant Antoni Pastissers recull d’individus o entitats a través de diverses fonts (per exemple, llocs web, botigues online, pàgines de xarxes socials, esdeveniments o serveis d’implicació del consumidor) i, en algunes ocasions, a través de tercers. L’empresa recull les següents dades personals:

Compartits per l’usuari amb Sant Antoni Pastissers directament:

Sant Antoni Pastissers recull dades personals quan l’usuari sol·licita informació, compra productes, es registra per un concurs o utilitza una aplicació de l’empresa. Quan l’usuari estigui proporcionant aquesta informació, se l’informarà de quines dades són obligatòries i quin tipus de dades poden ser facilitades per l’usuari de forma totalment voluntària. Destaquem els següents tipus de dades personals:

 • Informació per l’inici de sessió al compte o per omplir algun tipus d’enquesta.
 • Informació de pagaments.
 • Contingut generat per l’usuari.

Compartits automàticament a l’interactuar amb la nostra web

Sant Antoni Pastissers utilitza cookies i altres tecnologies de seguiment que recullen certes classes d’informació quan l’usuari interactua amb els llocs webs de Sant Antoni Pastissers. Destaquem les adreces IP, les preferències d’exploració web, les pàgines que l’usuari a visitat i l’experiència de navegació, com l’hora en la qual s’ha realitzat la visita. Per a més informació, pot consultar la nostra Política de Cookies.

Dades Personals de Nens

La Web de Sant Antoni Pastissers està dissenyada i pensada perquè l’utilitzin persones adultes. Tot i això, hi ha la possibilitat que el nostre contingut pugui arribar a ser objecte per a un públic més jove. En aquest cas, demanarem el consentiment d’un progenitor o tutor abans de recollir qualsevol mena d’informació personal quan la persona en qüestió sigui menor d’edat. Si detectem que s’han transmès dades personals de nens, aquestes dades seran esborrades de la nostra base de dades. Els progenitors o tutors legals del nen poden contactar amb nosaltres i sol·licitar l’eliminació de les dades o la cancel·lació del registre. Amb aquesta finalitat, Sant Antoni Pastissers pot demanar una còpia d’un document que verifiqui la relació parental/tutelar.

Finalitat

Sant Antoni Pastissers recull i utilitza dades personals per a diversos propòsits, els quals apareixen a continuació. L’usuari pot posar objeccions a cada un d’aquests tractaments de dades en qualsevol moment.

 • Per permetre crear un compte d’usuari i tenir accés a ella [“execució de mesures contractuals o precontractuals com a base legal (d’acord amb l’Article 6, paràgraf 1, lletra b del RGPD – Reglament General de Protecció de Dades –)”].
 • Processar i enviar les seves comandes i compres [“execució de mesures contractuals o precontractuals com a base legal d’acord amb l’Article 6, paràgraf 1, lletra b del RGPD – Reglament General de Protecció de Dades –)”].
 • Desenvolupar la implicació dels consumidors i oferir-los un servei de consum a mesura el qual inclou:
  • Enviar informació que l’usuari hagi sol·licitat [“consentiment com a base legal (d’acord amb l’Article 6, paràgraf 1, lletra a del RGPD – Reglament General de Protecció de Dades –)”].
  • Contactar amb l’usuari per a resoldre preguntes, queixes o comentaris via correu electrònic [“execució de mesures contractuals o precontractuals com a base legal (d’acord amb l’Article 6, paràgraf 1, lletra b del RGPD – Reglament General de Protecció de Dades –)”].
 • Utilitzar les dades en concursos o promocions en les quals l’usuari s’hagi inscrit. Això inclou:
  • Administrar concursos o promocions [“execució de mesures contractuals o precontractuals com a base legal (d’acord amb l’Article 6, paràgraf 1, lletra b del RGPD – Reglament General de Protecció de Dades –)”].
  • Publicar les dades de contacte dels guanyadors [“interès legítim com a base legal (d’acord amb l’Article 6, paràgraf 1, lletra f del RGPD – Reglament General de Protecció de Dades –)”].
 • Gestionar temes de governabilitat interna, seguretat i tractament de casos concrets [“interès legítim com a base legal (d’acord amb l’Article 6, paràgraf 1, lletra f del RGDP – Reglament General de Protecció de Dades –)”] que inclou:
  • Garantir el funcionament diari, el manteniment i la seguretat de la Web del nom comercial de Sant Antoni Pastissers.
  • Dur a terme estudis demogràfics o auditories.
  • Contactar amb l’usuari per a finalitats relacionades amb la investigació sobre consum.
  • Gestionar els riscos, les disputes i els registres.
  • Complir amb els requisits legals i reguladors.

Destinataris

Sant Antoni Pastissers no comparteix la informació personal de l’usuari amb cap  tercer que tingui intenció d’utilitzar-la amb finalitats de màrqueting directe, a menys que el mateix usuari hagi donat un consentiment específic al respecte.

Les dades personals dels usuaris es revelen a les següents categories de destinataris:

 • Autoritats, per motius legals, i potencials compradores, per dur a terme una transacció concreta. S’inclouen les autoritats governamentals o policials que demanin que Chocolates Simón Coll divulgui la informació d’acord amb la legislació vigent.

Drets

Els drets relatius al tractament de dades personals en relació amb Sant Antoni Pastissers són:

Dret d’accés

L’usuari tindrà dret a obtenir per part de Sant Antoni Pastissers confirmació de si s’estan tractant o no dades personals que l’afectin, i a la següent informació: la finalitat del tractament; les categories de les dades que es tracten; els destinataris o les categories de destinataris als quals se’ls ha comunicat o seran comunicats; a ser possible, el termini previst de conservació de les dades personals o, a no ser possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini. En aquests casos, Sant Antoni Pastissers li facilitarà una còpia de les dades personals que són objecte de tractament. A més, quan es sol·liciti per mitjans electrònics, la informació es facilitarà en un format electrònic d’ús comú. L’usuari podrà exercir aquest dret cada sis mesos, llevat que existeixi causa legítima per a sol·licitar-ho més d’una vegada en l’esmentat període de sis mesos. En els casos en els quals es formulen sol·licituds manifestament infundades o excessives, especialment per repetitives, Sant Antoni Pastissers podrà cobrar un cànon que compensi els costos administratius d’atendre a petició que es correspondrà amb el verdader cost de la tramitació de la sol·licitud. Sant Antoni Pastissers l’informarà sobre les actuacions derivades de la seva petició en el termini d’un mes (que podrà estendre’s dos mesos més quan es tracti de sol·licituds especialment complexes, aquesta ampliació seria notificada dins del primer mes). Si Sant Antoni Pastissers decideix no atendre una sol·licitud, s’informarà sobre aquesta decisió, i motivarà la negativa dins del termini d’un mes des que l’usuari va presentar la sol·licitud.

Dret de rectificació

L’usuari tindrà dret a obtenir de Sant Antoni Pastissers la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin. A més a més, tenint en compte la finalitat del tractament, tindrà dret que se li completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional. Per a fer-ho, haurà d’indicar en la seva sol·licitud a quines dades es refereix i la correcció que s’ha de realitzar; així com acompanyar-ho, quan sigui precís, amb la documentació justificativa de la inexactitud o caràcter incomplet de les dades que són objecte de tractament.

Dret de supressió

L’usuari tindrà dret a obtenir de Sant Antoni Pastissers la supressió de les dades personals que el concerneixin quan ocorrin alguna de les següents circumstàncies: que no siguin necessaris en relació als fins pels quals van ser recollits o tractats; que retiri el consentiment o el tractament no es basi en un altre fonament jurídic; que s’oposi al tractament i no prevalguin altres motius legítims per al tractament; que hagin sigut tractats il·lícitament.

Quan Sant Antoni Pastissers hagi fet públiques les dades personals i estigui obligat a eliminar aquestes dades, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, adoptarà mesures raonables, incloses les mesures tècniques, amb l’objectiu d’informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals, o qualsevol altra còpia o rèplica d’aquests.

L’esmentat anteriorment no aplicarà per als següents fets: per exercir el dret a la llibertat d’expressió i informació; pel compliment d’una obligació legal que requereixi el tractament de dades, o pel compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable; amb  finalitats d’investigació científica o històrica o finalitats estadístiques, en la mesura en què el dret de supressió pogués fer possible o obstaculitzar greument l’assoliment dels objectius prèviament esmentats; per la formulació i l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

Dret a la limitació del tractament

L’usuari tindrà dret a obtenir de Sant Antoni Pastissers la limitació del tractament de les dades quan es compleixin alguna de les següents condicions:

 • Quan hagi impugnat l’exactitud de les seves dades personals, durant el termini que permeti a Sant Antoni Pastissers verificar la seva exactitud;
 • En el supòsit que consideri que el tractament és il·lícit i Sant Antoni Pastissers s’hagi oposat a la supressió de les dades personals i sol·liciti la limitació del seu ús;
 • Que Sant Antoni Pastissers ja no necessiti les dades personals per a finalitats de tractament, però l’usuari els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions;
 • En el supòsit que s’hagi oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims de Sant Antoni Pastissers prevalen sobre les seves.

Quan l’usuari hagi obtingut la limitació del tractament conforme el present apartat, serà informat per Sant Antoni Pastissers abans de l’aixecament de la limitació prèviament esmentada.

Sant Antoni Pastissers comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals o limitació del tractament a cada un dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, excepte que sigui impossible o exigeixi un esforç desproporcionat. Sant Antoni Pastissers informarà l’interessat sobre aquests destinataris, si ho sol·licita.

Dret d’oposició

L’usuari tindrà dret a oposar-se al tractament de dades que el concerneixi, en qualsevol moment, inclosa l’elaboració de perfils.

En cas que l’usuari exerceixi aquest dret, Sant Antoni Pastissers deixarà de tractar les seves dades personals, llevat que acrediti motius legítims imperiosos perquè el tractament prevalgui sobre els interessos, drets i llibertats de l’usuari, o per la formulació, de l’exercici o la defensa de reclamacions.